Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovací listina
Hlavním účelem zřízení PO je zajištění průvodcovských služeb pro Město Kutná Hora, koordinace propagace v oblasti cestovního ruchu a provoz expozic v objektu Vlašského dvora. Zřizovatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora | Zřízena ke dni: 19.6.2018 na základě Usnesení ZM č. 111/18 | Vedena u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou Pr 1628 | ID datové schránky: 5wrcpew

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
Havlíčkovo nám. 552/1
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 873
mob.: +420 736 485 407
email: vlasskydvur@pskh.cz
URL: www.pskh.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna, a.s.
Číslo bankovního účtu: 5375955359/0800

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

IČ: 072 25 806
DIČ: CZ07225806

MÍSTO A ZPŮSOB JAK ZÍSKAT PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE

Žádosti o informace můžete podat:
– osobně v otevíracích hodinách PSKH na pokladně v 1. patře na arkádách Vlašského dvora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora.
  OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí – neděle | 10:00 – 16:00 | Kontaktní email: vlasskydvur@pskh.cz | tel.: 327512873
písemně na adresu Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o., Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora
– nebo elektronickou poštou na adresu: vlasskydvur@pskh.cz .

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky lze podávat:
– osobně v otevíracích hodinách PSKH na pokladně v 1. patře na arkádách Vlašského dvora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora.
  OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí – neděle | 10:00 – 16:00 | Kontaktní email: vlasskydvur@pskh.cz | tel.: 327512873
– písemně na adresu Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o., Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora
– nebo elektronickou poštou na adresu: vlasskydvur@pskh.cz .

Lhůta pro podání opravného prostředku je většinou do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není právním předpisem stanoveno jinak. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Autorský zákon

Svobodný přístup k informacím

Ochrana osobních údajů

Požární ochrana a krizové řízení

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

SAZEBNÍK za poskytování informací Průvodcovskou službou Kutná Hora, p.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o. zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací dle §5, odst.1,, písm. F) zák. č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o. oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízení kopií a odesláním informací ve výši

 • 250,- Kč za každou započatou hodinu výkonu při vyhledání a zpracování vyžádané informace (jedná – li se o poskytnutí informace v čase kratším než ½ hodiny, snižuje se úhrada o 50 %, tj. 110 ,- Kč)
 • Provozní a materiální náklady (ceny včetně DPH):
  • Výtisky (kopie)
   2 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A4
   3 Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A4
   5 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A3
   8 Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A3

Při podání žádosti o poskytnutí informace může Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o. požadovat od žadatele předem zaplatit zálohu až do výše odhadnutých nákladů:

 • v hotovosti na pokladně Průvodcovské služby Kutná Hora, p.o. Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora
 • bankovním převodem na účet Průvodcovské služby Kutná Hora, p.o.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně. Informace, u nichž předpokládané náklady nepřesáhnou částku 500,- Kč, lze žadateli poskytnout s jeho souhlasem na dobírku bez zálohy. Záloha je splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k jejímu zaplacení, výzvu zasílá žadateli Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o.. Vyúčtování nákladů, skutečně vynaložených na zpracování požadované informace, bude provedeno dle tohoto sazebníku a případný doplatek musí žadatel uhradit před vydáním informace.

Bankovní spojení Průvodcovské služby Kutná Hora, p.o. pro úhrady za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je bankovní účet číslo: 5375955359/0800, variabilní symbol 1111, specifický symbol žadatele – u fyzických osob datum narození ve tvaru dd.mm.rrrr , u právnických osob IČ. Zpracovaná informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem  6.4.2023.

PODANÉ ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o. obdržela dne ……………………….. písemnou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PSKH, p.o. žádosti vyhověla/nevyhověla a informace poskytla/neposkytla. Žadatel se tázal …………………………………………………………………………..