Ochrana osobních údajů

Povinně zveřejňované informace

Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace (dále jen „PSKH“), jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. PSKH zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, zákazníků a dalších subjektů spolupracujících s PSKH. Obvykle se jedná o ty osobní údaje, které subjekty samy poskytnou při rezervaci, objednávce nebo realizaci objednané služby, zejména: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

PSKH respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. PSKH zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu PSKH, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze v tom rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány, v mezích stanovených platnou právní úpravou (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), s dostatečnou pečlivostí, aby nedocházelo k nepřesnostem a jsou pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který jsou zpracovány. Zpravidla se jedná o:
– kontaktování a poskytnutí informací, o které subjekt sám požádal
– plnění smluvní povinnosti
– vedení databáze pro přímý marketing

Přesto má každý dotčený subjekt či osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. PSKH pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů PSKH, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod daného subjektu či osoby. Na PSKH je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky (ID: 5wrcpew), e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: kapounkova@pskh.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, nebo osobně s
platným průkazem totožnosti na adrese Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na PSKH obracet za účelem uplatnění práva:
– na přístup k osobním údajům (GDPR čl. 15),
– na opravu osobních údajů (GDPR čl. 16),
– na omezení nebo výmaz osobních údajů, (GDPR čl. 17, 18),
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů (GDPR čl. 21),
– na přenositelnost údajů (GDPR čl. 20).

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na PSKH obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
Jmenovaným pověřencem pro PSKH je dle Smlouvy mezi Městem Kutná Hora a CATANIA GROUP s.r.o. JUDr. Jan Šťastný, MPA, e-mail: stastny@catania.cz